مديران و کارشناسان شرکت سامانه الکترونيک ایرانیان افتخار خدمتگذاري با بيش از 15 سال فعاليت حرفه اي در پروژهاي مختلف و سيستم هاي جامع و نمونه هاي موفق و فعال را داشته و همواره آمادگي ارائه خدمات و پاسخگويي به نيازهاي سازمان و شرکتهاي محترم را دارند. از علل موفقيت اين شرکت در اجراي پروژهاي اتوماسيون جامع در سازمانها, تکيه بر شرايط فني کشور و توجه به وضعيت نيروي انساني و فرهنگ سازماني بوده است.

Iraniyan